Mai multe proiecte importante pentru viitorul Bucurestiului, lansate in dezbatere publica

Primăria Municipiului Bucureşti organizează luni şedinţa de dezbatere publică a mai multor proiecte de hotărâre.
Pe ordinea de zi a şedinţei figurează o serie de proiecte de hotărâre referitoare la aprobarea regulamentelor unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat pentru asigurarea managementului traficului în Capitală, a parcajelor municipiului Bucureşti şi a fondului imobiliar aflat în domeniul public şi privat al municipiului Bucureşti şi în domeniul privat al statului.
Pe agenda de lucru sunt trecute şi proiectele de hotărâre referitoare la studiile de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii acestor servicii, precum şi cel referitor la serviciul de iluminat public în municipiul Bucureşti şi a Caietului de sarcini aferent acestui serviciu, precizează PMB într-un comunicat.
Printre obiectivele serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al traficului se numără elaborarea studiilor de dezvoltare a reţelei de drumuri şi străzi, stabilirea capacităţii de circulaţie a acestora, perfecţionarea aparaturii de înregistrare automată a traficului rutier sau stabilirea zonelor de congestie maximă şi a punctelor de conflict major din reţea, se arată în proiectul de hotărâre privind regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public şi privat pentru asigurarea managementului traficului în municipiul Bucureşti.
Cât priveşte serviciul public de administrare a parcajelor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bucureşti, acesta se va ocupa, între altele, de ridicarea şi blocarea autovehiculelor oprite, staţionate sau parcate neregulamentar, de constatarea contravenţiilor şi sancţionarea celor în cauză, de încasarea tarifelor pentru utilizarea parcajelor. De asemenea, operatorul acestui serviciu va urmări prin personalul propriu modul în care sunt ocupate spaţiile de parcare, indiferent de forma de plată, precum şi spaţiile destinate parcării autovehiculelor aparţinând Poliţiei, Pompierilor, MApN-ului, Salvării şi SPP-ului.
Locurile unde se permite parcarea pe trotuar vor fi semnalizate prin indicatoare şi marcaje corespunzătoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Un alt proiect care face obiectul şedinţei PMB de luni este cel privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti şi în cel privat al statului.
Conform proiectului, fondul imobiliar are două componente: locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din: subvenţii de la bugetul local, credite bancare, interne sau externe, sprijin nerambursabil, participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat, transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, venituri proprii ale operatorului acestui serviciu.
De asemenea, autoritatea administraţiei publice locale are dreptul şi obligaţia de „a monitoriza şi controla modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi modernizare a bunurilor încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a fondului imobiliar”.
Autoritatea administraţiei publice locale aplică penalităţi operatorului de serviciu în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de calitate şi eficienţă la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului în baza rapoartelor de monitorizare întocmite de autoritatea de reglementare locală privind conformarea operatorului cu obligaţiile sale legale, iar „încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunde disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile legii”, se mai arată în proiect.
Potrivit PMB, proiectele menţionate sunt postate pe site-ul instituţiei, la secţiunea „Dezbatere publică – proiecte supuse dezbaterii publice”, iar bucureştenii au posibilitatea de a transmite Municipalităţii, până la data de 15 februarie, propuneri, sugestii, opinii cu valoarea de recomandare în cazul acestora.